Vision

To be a socially responsible educational center for academic excellence.
(सामाजिक जबाबदारी जोपासणारे शैक्षणिक गुणवत्तेचे केंद्र बनणे.) .

Mission

To strive for RajarshiShahu’s ideals of mass education, social justice and equality.
(राजर्षी शाहूंच्या जनशिक्षण, सामाजिक न्याय आणि समता या विचारांची जोपासना करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.)

Objectives

  • Spread of education among socially and economically disadvantaged classes.
    (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणे.)
  • Development of Students’ personality through curricular, co-curricular and extra-curricular activities.
    (शैक्षणिक, सहशैक्षणिक आणि इतर कार्यक्रमांतून विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करणे.)
  • Promotion of democratic values among the students.
    (विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाहीमूल्यांची जोपासना करणे.) .